REGISTER NOW

แนวคิดโครงการ

Heritage designs the future

เสน่ห์ของอารีย์ คือความเป็นย่านที่มีชีวิตและไม่เคยหยุดนิ่ง มีความหลากหลาย ที่ลงตัว เป็นทั้งย่านที่พักอาศัย สถานที่ราชการ กิจการร้านค้า ทำให้เราได้ เห็นกิจกรรมที่แตกต่างหลากหลายในแต่ละช่วงเวลาซึ่งดึงดูดให้ผู้คนเข้ามาใช้พื้นที่ และเที่ยวชมสิ่งเหล่านี้ทำให้อารีย์ที่เป็นย่านที่มีสุนทรียภาพแบบเมืองเก่าที่ค่อยๆ ถูกแต่งเติมด้วยบรรยากาศที่สนุกสนานอย่างสร้างสรรค์ แต่ในขณะเดียวกันสีสัน ความแปลกใหม่ ที่ถูกเติมเข้ามาก็ไม่ได้ทำให้ย่านนี้ต้องศูนย์เสียเอกลักษณ์เฉพาะตัว ไปพิสูจน์จากวันเวลากับบรรยากาศที่เปลี่ยนแปลง มิใช่แค่ร้านค้า บ้าน ชุมชนเก่า ที่ปรับตัวให้เข้ากับการเติบโตของเมืองเพียงอย่างเดียว แต่เมืองหรือธุรกิจใหม่ ที่ต้องการเข้ามาในย่านอารีย์ ต่างก็มาอย่างเป็นมิตรและได้ปรับตัวอย่างกลมกลืน ซึ่งกลายเป็นความสัมพันธ์ที่ถูกบรรจงสร้างขึ้นมาและพัฒนาไปในทิศทางที่น่าสนใจ จนเรียกได้ว่าทุกคนต่างมีส่วนร่วมในการสร้างวัฒนธรรมร่วมสมัยอันมีเสน่ห์ ในแบบฉบับเฉพาะของอารีย์